Política de privacitat

Abans de començar et vull dir que em prenc seriosament la teva privacitat, així que prenc les mesures necessàries per protegir-la.  Per això et faig saber que:

 • Mai et demano informació personal excepte en el cas que sigui realment necessària per prestar-te els serveis que em demanis.
 • Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o si m’has donat explícitament la teva autorització
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent al que exposo en aquesta política de privacitat.

Un cop dit això et deixo la política aquí a sota.  Som-hi!

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades, així com la LOPD de 3/2018 de 5 de desembre, t’informo que les dades personals facilitades a través del formulari, així com la teva adreça de correu electrònic, formen part d´una base de dades que tracto jo, MAGDA CLOTA GARCIA, que visc al carrer Osona nº 28 de Manlleu (08560 Barcelona),  NIF nº 33940053B, amb la finalitat d´informar-te sobre els serveis que ofereixo.

T’informo que pots  oposar-se en qualsevol moment a aquests tipus d’enviaments, enviant-me un correu electrònic a l´adreça hola@magdaclota.com i demanant-me la baixa del teu contacte en la base de dades que gestiono.

També t’informo que pots exercir els teus drets d´accés, rectificació, cancel·lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l’oblit, enviant-me un escrit al carrer Osona nº 28 de Manlleu (08560 Barcelona) o bé  un correu electrònic a l´adreça hola@magdaclota.com.

En compliment de la normativa de protecció de dades abans indicada t’informo  del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a través del formulari de la web, per tal que puguis decidir, amb la finalitat que puguis decidir, de forma lliure i  voluntària, si vols facilitar la informació que et demano. En conseqüència en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 per mitjà del present document, T’INFORMO:

1.-Titularitat del tractament:

Jo, Magda Clota Garcia amb domicili social al carrer Osona nº 28 de Manlleu (08560 Barcelona)  tracto diferents dades de caràcter personal.

Concretament les dades captades a través dels formularis de la web s’inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es serà d´aplicació aquesta política de privacitat.

Aquestes dades bàsicament consisteixen en el nom i cognoms i adreça de correu electrònic, que són les dades obligatòries que necessito per tal de poder contactar amb tu.

Les dades personals que em proporciones en el formulari són incloses en les bases de dades del Responsable del tractament, i les faig servir per enviar-te  comunicacions o newsletters.

2.-Finalitat del tractament:

La finalitat de la captació i incorporació de les dades als referits tractaments, consisteixen en:

 1. Oferir informació sobre els serveis, cursos, tallers que faig en diferents centres, adreçats a famílies, per tal de facilitar la convivència i millorar les relacions i la comunicació entre pares i fills.
 2. Resoldre qüestions o dubtes que puguis tenir.
 3. Remetre´t informació periòdica actualitzada a través de newsletters sobre les novetats relatives a cursos o tallers que organitzo o s´imparteixin en un futur.

Si em cal contractar amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s´atorgarà el contracte previst en l´article 28 del Reglament. En l´esmentat contracte es regularà l´ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l´encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.

Quan omples els formularis continguts en la web dónes el teu consentiment perquè les dades de caràcter personal que em facilites siguin incorporades al citat tractament, essent el tractament per la mateixa de conformitat amb la present política de privacitat. De la mateixa manera dónes el consentiment perquè et trameti de forma periòdica la informació sobre els  serveis que t’acabo de comentar.

3.-Mesures de seguretat:

He  adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, instal.lant tots els mitjans i mesures tècniques al meu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.

4.-Exercici dels drets:

Pots dirigir-te a mi per  poder exercitar els teus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets únicament podran ser exercitats tu mateix/a o eltseu representant legal (prèvia acreditació d´aquesta circumstància).

A.-El dret d´accés. En exercitar el dret d´accés pots optar per consultar-ho a través del lliurament d´un correu electrònic a hola@magdaclota.com, o bé a través d’enviar-me una nota escrita al meu nom i a l’adreça  carrer Osona nº 28 de Manlleu (08560 Barcelona).

Et notificaré la teva decisió en el termini d´un mes. Si fos en sentit afirmatiu  podràs accedir a la referida informació en el termini de 10 dies següents a la seva notificació.

B.-El dret de rectificació i cancel.lació , els pots exercir sempre que  consideris que les dades recollides en el meu tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. Ho pots fer a través de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.

Després procediré a la rectificació o cancel.lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol.licitud.

C.-El dret de portabilitat el pots exercir quan consideris que les dades recollides han de ser retornades al titular de les dades o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).

D.-El dret de limitació el pots exercir,  prèviament al dret d´oposició al tractament de les teves dades, i  mentrestant no es resolgui aquest últim, es limiti el tractament de les mateixes.

E.- Tens dret a obtenir la supressió de les dades (“dret a l’oblit”), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • T’oposes al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Si he fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, he d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables o encarregats que estan tractant les dades.

Es preveuen algunes excepcions a l’exercici d’aquest dret:

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deute d´informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic, et faig saber que jo sóc la titular de la web:

Denominació social: MAGDA CLOTA GARCIA

Domicili social: c/ Osona nº 28 de  Manlleu 08560 (Barcelona)

NIF: 33940053B

Telèfon: 678868865

Correu electrònic: hola@magdaclota.com

Usuaris:

L´accés i/o ús del portal de www.magdaclota.com atribueix la condició d’usuari, que accepta, des de el referit accés i/o ús, les condicions general d´ús que consten en aquest avís legal. Les citades condicions seran d´aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d´obligat compliment.

Propietat dels continguts

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent els textos, imatges, dissenys, logotips, combinacions de colors, estructura de disseny etc. són propietat intel.lectual meva i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats, a excepció de les imatges que siguin públiques. Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part de continguts d´aquesta web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la meva autorització. L´usuari s´haurà d´abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal.lat en la web.

Em reservo el dret d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

No em faig responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la meva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

Renúncia i limitació de responsabilitat:

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant la pàgina web poden incloure incorreccions o errors. De forma periòdica s´incorporen canvis a la informació continguda. Puc incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Et faig saber que declino qualsevol responsabilitat en cas d´interrupcions o mal funcionament dels serveis continguts o oferts en la web a internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix,  no em faig responsable de les caigudes de  la xarxa, pèrdues d´informació o qualsevol altre classe de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a la mateixa. No  declaro ni garanteixo que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d´errors, que els defectes siguin esmenats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o d´altres components nocius.

Responsabilitat dels usuaris de l´ús i contingut:

Tan l´accés a la website com l´ús que es pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos serà d´exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l´ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix estarà supeditada a la legalitat nacional o internacional aplicable així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran responsables d´aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l´ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts.

No assumeixo responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers”.

Enllaços:

En el cas que en la web es disposessin d´enllaços o hipervincles cap a altres llocs d´internet, t’informo que jo  no exerceixo cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. Per aixó no assumeixo cap responsabilitat per els continguts d´algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garanteixo la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d´aquests vincles o enllaços d´altres llocs d´ internet. Igualment la inclusió d´aquestes connexions externes no implicarà cap tipus, fusió o participació meva amb les entitats connectades.

Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta website serà aplicada la legislació espanyola.”